Kişisel verilerin korunması kanunu aydınlatma metni

Alerji ile Yaşam Derneği olarak, siz değerli üyelerimiz, takipçilerimiz, gönüllülerimiz ve paydaşlarımıza ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Alerji ile Yaşam Derneği tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Alerji ile Yaşam Derneği: Kordonboyu Mah. Hükümet Cad. No:1 Kat:4 Oda no:1 Kartal İstanbul adresinde ikamet eden ilgili mevzuat gereği kurulmuş derneği,

Veri Sahibi:  Alerji ile Yaşam Derneği’ne ait web sitesi (www.alerjidernegi.org.tr) aracılığıyla bir faaliyete ait formları kendi adına ya da ilgili olduğu kuruluş adında dolduran kullanıcıyı,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu:  Alerji ile Yaşam Derneği’ni ifade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, bağışçı, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, gönüllü, eğitim alan, desteklenen, proje ortağı ve/veya dernek çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Alerji ile Yaşam Derneği tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin işlenme Amacı 
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

kurallarına uygun bir şekilde Alerji ile Yaşam Derneği’nin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir:

 • Alerji ile Yaşam Derneği tarafından yürütülen ve yürütülecek olan projeler çerçevesinde organize edilen eğitimler, toplantılar, seminerler, festivaller, etkinlikler, basılı ve çevrimiçi yayınlar, araştırmalar gibi faaliyetler için başvuru almak,
 • Bu başvuruları değerlendirmek,
 • Bu başvurulara ait iletişimi sağlamak ve yürütmek,
 • Bu hizmetlerin gerçekleşmesi için gerekli seyahat ve konaklama gibi üçüncü taraflardan hizmet temin etmek,
 • Kültür, sanat ve spor etkinlikleri düzenlemek/destek vermek,
 • Proje ve ortaklıklar oluşturmak,
 • Dernekler Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak verilerinizin kaydını sağlamak,
 • Alerji ile Yaşam Derneği Tüzüğü ile tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Katılım, e-bülten, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak,
 • Dernek hizmetleri ile ilgili bilgilendirme yapmak,
 • Dernek faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından faydalanma imkânı sunmak,
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
 • Derneğin destekçilerini ve paydaşlarını etkinliklerine ilişkin içeriklerden, olanaklardan ve yeniliklerinden haberdar etmek,
 • Veri sahibinin talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapmak,
 • Dernek tarafından muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve bu amaçla verileri muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Alerji ile Yaşam Derneği tarafından sunulacak yeni hizmetleri veya kişisel veri politikalarında ve iletişim koşullarında olabilecek değişiklik ve yenilikleri bildirmek.

Kişisel Verilerin Aktarımı 

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde,  Alerji ile Yaşam Derneği’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, dernek yöneticileri/çalışanları, Google, Microsoft gibi merkezleri yurtiçi yada yurtdışında bulunan çevrimiçi hizmet sağlayıcıları, bilişim teknolojileri desteği (hosting, bulut bilişim) veren kuruluşlar), hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşlarına (hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler), işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan sigorta şirketi, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve derneğin faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda (SMS ve e-posta gönderimi, CRM sistem desteği vb.) destek veren üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Alerji ile Yaşam Derneği kişisel verilerinizi,

 • Üyelik Başvuru Formu
 • Eğitim, Seminer, Toplantı Başvuru ve Kayıt Formları
 • Alerji ile Yaşam Derneği Web Siteleri İletişim Formları
 • Alerji ile Yaşam Derneği Web Siteleri Çerezleri
 • Alerji ile Yaşam Derneği Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları
 • İş Başvuru Formları
 • Staj Başvuru Formları
 • Gönüllü Başvuru Formları
 • Alerji ile Yaşam Derneği tarafından eğitim ve toplantıların yapılması amacıyla kullanılan çevrimiçi programlara katılım başvuru ve formları,
 • Çevrimiçi toplantı, konferans ve eğitim için kullanılan üçüncü taraflara (Zoom, GoToWebinar, Google Meet vb.) ait servisler,
 • Benzer amaçlı diğer formlar

gibi kanallarla edinir. Kişisel veriler Ad-soyad, TCKN, pasaport numarası gibi kimlik bilgileri, eposta adresi, telefon numarası, sosyal medya hesapları gibi iletişim bilgileri, mezun olunan okullar, alınan sertifikalar, yabancı dil gibi eğitim bilgileri, iş tecrübeleri gibi mesleki bilgiler ve banka hesap numarası gibi mali bilgileri ve web sitesi tarafından tutulan diğer bilgileri içerir. Bu kişisel verileri Veri Sahibi kendi inisiyatifi doğrultusunda verir.  Alerji ile Yaşam Derneği’nin faaliyetlerinde kullanılan bu veriler KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilir ve/veya aktarılabilir.

Çerez Politikası

Alerji ile Yaşam Derneği’ne ait bir web sitesi ziyaret edildiğinde veya Alerji ile Yaşam  Derneği’ne ait bir mobil uygulama kullanıldığında otomatik olarak devreye giren çerezlerle internet tarayıcıları tarafından bilgisayar, cep telefonu veya tabletlerde küçük bilgi parçacıklarını içeren metinler saklanır. Bunun amacı kullanıcıların dijital mecralardaki deneyimlerine dayanarak, bu mecralarda sunulan hizmeti ve/veya sunum biçimini geliştirmektir.

Çerez Politikamızın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Kayıtları Saklama Süresi

Kişisel veriler, verilerin toplandığı faaliyetin yürütüldüğü projenin sözleşmesinin öngördüğü saklaması süresi veya ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen azami süre ve her halde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (5.) ve (6.) bentler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Veri sahibi kişisel verileriyle ilgili her türlü soru ve görüşü için

info@alerjidernegi.org.tr adresinden Veri sorumlusu Alerji ile Yaşam Derneği’ne ulaşabilir. Yine arzu edildiği takdirde, info@alerjidernegi.org.tr adresine bildirerek kişisel verilerin veri tabanından silinmesini talep edilebilir.

Ayrıca eksik veya yanlış işlenen kişisel verileri düzeltmek veya işlenen kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verileri güncellemek için info@alerjidernegi.org.tr adresiyle Veri Sorumlusuna başvuruda bulunulabilir.

Rıza Beyanı

Tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, yukarıda yer alan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı, Alerji ile Yaşam Derneği’ne burada vereceğim kişisel verilerimi tamamen özgür irademle herhangi bir etki altında kalmaksızın verdiğimi, iş burada belirtilen kişisel verilerimin Alerji ile Yaşam Derneği ve Aydınlatma Metninde anılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine, gerekli olduğu kadarıyla seyahat acentesi, kargo şirketi ve araştırma şirketleriyle paylaşılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.